Skontaktuj się z nami: 697 605 623
Godziny Otwarcia: Pon - Pt 8:00 - 16:00

Regulamin

I. Ogólne informacje


1. Każdy wynajmujący oświadcza, że ma ukończone 20 lat oraz prawo jazdy powyżej 1 roku.
2. Najemca zobowiązany jest do ukazania dwóch dokumentów: akceptowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa jazdy, dowodu osobistego lub paszportu.
3. Wynajęty Pojazd nie może być używany:
a) do przewozu osób lub rzeczy w formie podnajmu lub celach zarobkowych,
b) do uruchamiania lub holowania innych Pojazdów, przyczep lub innych przedmiotów,
c) w wyścigach, rajdach lub zawodach,
d) gdy Najemca lub inny Kierowca pozostaje pod wpływem alkoholu, leków halucynogennych, narkotyków, barbituranów lub innych substancji osłabiających jego świadomość i zdolność reakcji.
4. Osoba trzecia, nie wskazana w Umowie, nie może użytkować Pojazdu bez wyrażonej zgody wynajmującego.
5. Dodatkowego Kierowcę można dodać również w trakcie trwania Umowy po uprzednim wyrażeniu zgody Wynajmującego. Zgodę do kierowania Pojazdem przez osobę pierwotnie nie wymienioną w umowie można uzyskać drogą mailową przesyłając zeskanowany dowód osobisty/paszport i prawo jazdy na adres mailowy (……………..).
6. W Umowie zostaje jasno określony rodzaj i marka Pojazdu oraz dokładny koszt jaki będzie musiał ponieść Najemca za wynajem.
7. Czas najmu jest ściśle określony w Umowie, a wydłużenie najmu o 1 godzinę skutkuje naliczeniem opłaty zgodnie z pkt 12.
8. Wynajmujący zastrzega sobie prawo natychmiastowego odbioru Pojazdu na koszt najemcy w przypadku użytkowania Pojazdu niezgodnie z umową lub zwłoki z zapłatą, bez zwrotu kaucji.
9. Najemca otrzymuje Pojazd zatankowany do pełna i zobowiązany jest do zwrotu Pojazdu z pełnym bakiem paliwa, tankując na najbliższej stacji paliw od punktu zwrotu Pojazdu. W przeciwnym przypadku Najemca ponosi koszty brakującego paliwa oraz dodatkową opłatę za usługę tankowania wymienioną w opłatach dodatkowych.
10. W przypadku braku kontaktu przez Najemcę w ciągu 12 godzin od daty i godziny zakończenia najmu oraz niezwrócenia Pojazdu, Wynajmujący ma prawo potraktować ten fakt jako przywłaszczenie i zgłosić sprawę na Policję. Opłata za rozpoczęcie procedury zgłoszenia przywłaszczenia określona jest w Opłatach dodatkowych.
11. Okres najmu może zostać przedłużony wyłącznie za zgodą wynajmującego po uprzednim kontakcie Najemcy drogą mailową lub telefoniczną, na co najmniej 24 godziny przed upływem okresu najmu przewidzianego w Umowie pod warunkiem dokonania przez Najemcę z góry opłaty za dodatkowy okres najmu.
12. W przypadku braku zwrotu Pojazdu w terminie określonym w Umowie lub w terminie uzgodnionym zgodnie z postanowieniem pkt 11 powyżej, Najemca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z Pojazdu w wysokości 1000 PLN. za każdy rozpoczęty dzień oraz ponosi pełną odpowiedzialność finansową w przypadku uszkodzenia i awarii Pojazdu.
13. Najemca jest bezwzględnie zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa ruchu drogowego obowiązującego w danym kraju. Nieznajomość przepisów nie zwalnia najemcy od odpowiedzialności cywilnej i karnej.
14. Najemca otrzymuje Pojazd sprawny, w stanie umożliwiającym jego prawidłową eksploatację i zobowiązuje się użytkować go z należytą troską oraz zwrócić w takim samym stanie.
15. Koszty zakupu płynu do spryskiwaczy szyb, wymiany żarówek, naprawy ogumienia i innych materiałów eksploatacyjnych ponosi w całości Najemca.
16. Najemca otrzymuje Pojazd czysty. Przy zwrocie Najemca zobowiązany jest oddać Pojazd czysty w środku i na zewnątrz.
17. Najemca lub Kierowca zobowiązany jest do:
a) Zabezpieczenia Pojazdu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie Pojazdu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych; staranne zabezpieczenie poza Pojazdem dokumentów oraz kluczyków),
b) Wykonywania na własny koszt obsługi codziennej Pojazdu, a w szczególności do sprawdzania i uzupełniania oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzania stanu ogumienia, prawidłowego ciśnienia w oponach, działania świateł,
c) Stosowania w Pojazdach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym.
18. W Pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz picia alkoholu.
19. W przypadku zwrotu brudnego Pojazdu, którego stan czystości nie pozwala na przeprowadzenie dokładnych oględzin opłaty za ewentualne uszkodzenia, mogą być pobrane od Najemcy po umyciu Pojazdu przez Wynajmującego.
20. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych Najemcy lub Kierowcy organom do tego uprawnionym (np. Policji, Staży Miejskiej, GITD).
21. W przypadku umowy długoterminowej dodatkowe warunki i harmonogram płatności zawarte są w załączniku do umowy.
22. Najemca wyraża zgodę na umieszczenie w pojeździe lokalizatora GPS.


II. Wyjazd poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej


1. Wyjazd Pojazdem poza granice RP, wymaga wcześniejszej zgody Wynajmującego na Umowie oraz (w przypadku takiej potrzeby) dodatkowego ubezpieczenia, którego koszt w całości ponosi Najemca. Podróże do regionów zagrożonych lub objętych wojną oraz do Rosji, Białorusi, Ukrainy, Turcji, Serbii, Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny, Albanii i Mołdawii są zabronione.
2. Wynajmujący zapewnia wyposażenie dodatkowe zgodnie z polskimi przepisami. W przypadku wyjazdu za granicę Najemca zobowiązany jest do doposażenia Pojazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami w danym kraju.
3. Pozwolenie na wyjazd zagraniczny podzielony jest na trzy strefy:
1. Słowacja, Czechy, Niemcy, Litwa
2. Francja, Austria, Belgia, Węgry, Słowenia, Łotwa, Estonia, Szwajcaria
3. Chorwacja, Grecja, Bułgaria, Rumunia, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Norwegia, Szwecja, Dania, Holandia.


III. Opłaty


1. Najemca zobowiązany jest do uregulowania wszelkich opłat związanych z wynajęciem Pojazdu przed najmem gotówką lub kartą płatniczą wystawioną na imię i nazwisko Najemcy – Visa lub Mastercard. W przypadku Pojazdów klasy D, premium, VAN oraz BUS wymagana jest karta kredytowa.
2. W chwili wynajmu pracownik pobiera opłatę za wynajem Pojazdu oraz dokonuje pre-autoryzacji kwoty kaucji zwrotnej w ramach zabezpieczenia na poczet wynajmu.
3. Pre-autoryzacja kwoty kaucji zostaje odblokowana na koncie klienta w ciągu 7-14 dni, zależne od wewnętrznych rozporządzeń właściciela karty płatniczej (BANK).
4. W przypadku skrócenia okresu najmu wynikającego z umowy środki nie podlegają zwrotowi.
5. W przypadku anulowania opłaconej on-line rezerwacji na mniej niż 7 dni od dnia wynajmu jest naliczana opłata w kwocie 150 zł za anulowanie rezerwacji, a reszta środków zostaje zwrócona na konto w przeciągu od 7 do 14 dni roboczych. W przypadku anulowania rezerwacji na mniej niż 24h przed odbiorem Pojazdu opłacone środki nie podlegają zwrotowi.
6. Najemca wyraża zgodę na obciążenie karty płatniczej, w przypadku naruszenia przez Najemcę Umowy Najmu.
7. Zwrot kaucji nie oznacza zrzeczenia się przez Wynajmującego z przysługujących mu w stosunku do Najemcy roszczeń.
8. W przypadku przedłużenia najmu za zgodą Wynajmującego stawka obliczana jest na podstawie średniej arytmetycznej opłaty wynikającej z Umowy.
9. Wynajmujący ma prawo do pobrania opłaty rezerwacyjnej w wysokości 10% wartości rezerwacji przy klasach Minivan, BUS i Premium. Opłata rezerwacyjna jest bezzwrotna w przypadku anulowania rezerwacji z winy Najemcy.


IV. Ubezpieczenia


1. Wynajmujący oświadcza, że Pojazd posiada ubezpieczenia OC i NNW ważne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz krajów do których nie stosuje się ograniczeń wyjazdu wskazanych w niniejszej Umowie Najmu.
2. Ubezpieczenie przysługuje zgodnie z polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej jedynie tym osobom, które użytkują Pojazd za zgodą Wynajmującego.


V. Awaria


1. Wynajmujący w przypadku unieruchomienia wynajmowanego Pojazdu, w miarę możliwości zapewni Najemcy Pojazd zastępczy maksymalnie segmentu B na okres naprawy. Za okres oczekiwania dłuższy niż 24 godziny na Pojazd zastępczy Najemca nie uiszcza czynszu za najem Pojazdu.
2. Udostępnienie Pojazdu zastępczego nie przysługuje w przypadku:
a) utraty dowodu rejestracyjnego lub/i polisy ubezpieczeniowej albo/i kluczyków od Pojazdu,
b) uszkodzenia Pojazdu z winy Najemcy lub osoby nie uprawnionej do kierowania
Pojazdem,
c) unieruchomienia wynajętego Pojazdu poza terytorium Polski,
d) aktów wandalizmu.


VI. Udział własny w szkodzie lub kradzieży


Collision Damage Waiver tj. ograniczenie odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń w wyniku kolizji (CDW), Theft Protection tj. ograniczenie odpowiedzialności z tytułu kradzieży (TP)
Akceptując CDW i/lub TP Najemca przyjmuje obowiązek uiszczenia dodatkowej opłaty zgodnie z obowiązującą stawką w dniu podpisania Umowy Najmu. W przeciwnym wypadku, w razie uszkodzeń, utraty lub kradzieży Pojazdu lub jego części albo wyposażenia Najemca przyjmuje na siebie odpowiedzialność zgodnie z wpisanym na umowie udziałem własnym w szkodzie. CDW i TP nie wyklucza odpowiedzialności najemcy w przypadku rażącego zaniedbania lub celowego naruszenia przez niego Warunków, przepisów prawnych lub warunków ubezpieczeniowych. Uszkodzenia opon, szyb, a także wnętrza Pojazdu (uszkodzenia wyposażenia Pojazdu, zniszczenia lub zaplamienia tapicerki oraz szkody spowodowane niedopałkami papierosów ), również brakujące elementy i wyposażenie Pojazdu jak np. (antena radiowa, kołpaki, gaśnica, koło zapasowe itp.) nie podlegają ograniczeniu odpowiedzialności Najemcy Pojazdu.
W przypadku otrzymania przez Najemcę samochodu zastępczego, nie podlega on zniesieniu udziału własnego w szkodzie a najemca ponosi pełną finansową odpowiedzialność za jego uszkodzenie.


VII. Wypadki, uszkodzenie, kradzież.


1. W razie wypadku (związanego z uszkodzeniem lub bez uszkodzenia Pojazdu), kradzieży lub uszkodzenia Pojazdu w jakikolwiek inny sposób, Najemca lub inna osoba kierująca Pojazdem obowiązana jest wezwać Policję na miejsce zdarzenia, a Najemca powinien zażądać wydania od Policji sporządzonego protokołu.
2. Każdy wypadek, uszkodzenie, utrata lub kradzież Pojazdu muszą być natychmiast zgłoszone Wynajmującemu drogą mailową (biuro@adamstrans.pl) lub telefoniczną (+48 610 41 96). W każdym przypadku Najemca nie może zaakceptować roszczeń osób trzecich.
3. Najemca zobowiązany jest do udzielenia pomocy Wynajmującemu, oraz/lub jego towarzystwom ubezpieczeniowym we wszystkich roszczeniach lub sprawach sądowych w związku z wypadkiem lub szkodą, w szczególności poprzez:
a) dostarczenie wypełnionego i potwierdzonego druku zgłoszenia wypadku lub kolizji
b) dostarczenie pełnych danych uczestników i świadków wypadku oraz dokładnego opisu zdarzenia
c) nie pozostawianie Pojazdu bez opieki lub zabezpieczenia
d) w sytuacji gdy wypadek lub szkoda zostały spowodowane przez osobę trzecią – podjęcie wszelkich niezbędnych działań zmierzających do ustalenia sprawcy oraz zabezpieczenie dowodów mogących się przyczynić do ustalenia odpowiedzialności sprawcy.
4. W przypadku naruszenia przez Najemcę któregokolwiek z wymienionych powyżej zapisów, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkodę wyrządzoną Wynajmującemu lub osobie trzeciej, nawet w przypadku akceptacji CDW i/lub TP oraz wniesienia opłaty z tego tytułu.


VIII. Odpowiedzialność Wynajmującego


Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone, zagubione, pozostawione w Pojeździe ani za jakiekolwiek opłaty (mandaty) obciążające Najemcę w związku z używaniem Pojazdu w okresie najmu. Wynajmujący nie jest odpowiedzialny wobec osób trzecich za jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze będące następstwem szkody spowodowanej przez Najemcę lub osobę kierującą Pojazdem w okresie najmu.


IX. Opłaty dodatkowe


1. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody w wynajmowanym Pojeździe w przypadku:
a) umyślnego działania lub wskutek rażącego niedbalstwa,
b) uszkodzenia wnętrza Pojazdu, opon, felg, wycieraczek, anteny, pozostawienie trwałych plam
c) prowadzenia Pojazdu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających, a także bez ważnego prawa jazdy,
d) nie zwrócenia dowodu rejestracyjnego lub kluczyków po kradzieży Pojazdu,
e) ucieczki z miejsca wypadku,
f) wjazdu Pojazdu za granicę bez zgody Wynajmującego, oraz wszystkich kosztów związanych z jego sprowadzeniem w przypadku szkody lub awarii.
g) odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela z winy Najemcy,
h) braku szczegółowego opisu okoliczności powstania szkody lub niedostarczenia wymaganych dokumentów
2. Każdy dzień postoju Pojazdu w związku z powyższymi działaniami – 100 PLN.
3. Udostępnienie Pojazdu osobie nieuprawnionej – 300 PLN.
4. Brak kluczyka – 700 PLN.
5. Brak dokumentów Pojazdu (nie dotyczy kradzieży Pojazdu) – 500 PLN.
6. Brak tablicy rej., naklejki rej. na szybie (za każde) – 200 PLN.
7. Palenie tytoniu w Pojeździe – 300 PLN.
8. Złamanie zakazu przewożenia zwierząt, usuwanie sierści – 300 PLN.
9. Zwrot brudnego Pojazdu – 50 PLN.
10. Zwrot Pojazdu z plamami na siedzeniach, tapicerce, w bagażniku – 300 PLN.
11. Zwrot Pojazdu z wyczuwalnym nieprzyjemnym zapachem – 400 PLN.
12. Brak lub uszkodzenie każdego kołpaka oryginalnego – 100 PLN..
13. Zatankowanie do Pojazdu niewłaściwego paliwa – 1500 PLN.
14. Demontaż części Pojazdu lub dokonanie przeróbek bez zgody Wynajmującego – 2500 PLN. + koszt uzupełnienia brakującej części w serwisie ASO. – 2000 PLN
15. Każdorazowe przekroczenie prędkości powyżej 180 km h – 100 PLN
16. Brakujący element z listy wyposażenia standardowego (za każde) – 100 PLN
17. Uszkodzenie lub nie zwrócenie każdego z dobranych elementów wyposażenia dodatkowego (GPS, fotelik, łańcuchy, relingi i box dachowy) zobowiązany jest pokryć całkowity koszt brakującego wyposażenia.
18. Opłata Administracyjna za rozpoczęcie procedury przywłaszczenia Pojazdu – 1000 PLN.
19.Usługa tankowania Pojazdu 50 PLN. + koszt paliwa.
20. W przypadku wyjazdu lub podjęcia próby wyjazdu za granicę Polski bez zgody – 1000 PLN
21. Udzielenie pisemnej informacji na wniosek organów ścigania i/lub organów administracji o użytkowniku Pojazdu, którym dokonano wykroczenia i/lub przestępstwa – 123 PLN
22. Opłata administracyjna za dokonanie płatności za mandat lub inną opłatę wynikająca z użytkowania samochodu przez klienta – 123 PLN + rzeczywisty koszt mandatu lub opłaty.